KUSHTET E PËRDORIMIT

Përditësimi i fundit më 23 gusht 2023

MARRËVESHJE PËR KUSHTET TONA LIGJORE

Ne jemi Nota Brillant (“Kompania”, “ne”, “ne”, “jonë”), një kompani e regjistruar në Kosovë në Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, 3, Lipjan 14000, Prishtinë, Kosovë 60000.

Ne operojmë faqen e internetit http://www.nota-brillant.com (“Sajti”), si dhe çdo produkt dhe shërbim tjetër të lidhur që i referohet ose lidhet me këto terma ligjore (“Kushtet ligjore”) (së bashku, “Shërbimet”).

Mund të na kontaktoni me telefon në +383 44 503 399, me email në info@nota-brillant.com, ose me postë në Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, 3, Lipjan 14000, Prishtinë, Kosovë 60000, Kosovë.

Këto Kushte Ligjore përbëjnë një marrëveshje ligjërisht të detyrueshme të bërë ndërmjet jush, qoftë personalisht ose në emër të një subjekti (“ju”), dhe Nota Brillant, në lidhje me aksesin tuaj dhe përdorimin e Shërbimeve. Ju pranoni që duke hyrë në Shërbimet, ju keni lexuar, kuptuar dhe pranuar të jeni të detyruar nga të gjitha këto Kushte Ligjore. NËSE NUK JENI PAJTOHET ME TË GJITHA KËTO KUSHTE LIGJORE, ATSHËR JU NDALUAR SHPREHTIM NGA PËRDORIMI I SHËRBIMEVE DHE DUHET TË NDERPRONI PËRDORIM MENJËHERË.

Termat dhe kushtet ose dokumentet plotësuese që mund të postohen herë pas here në Shërbimet janë përfshirë këtu shprehimisht me referencë. Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë, për të bërë ndryshime ose modifikime në këto Kushte Ligjore në çdo kohë dhe për çfarëdo arsye. Ne do t’ju njoftojmë për çdo ndryshim duke përditësuar datën “Përditësimi i fundit” i këtyre Kushteve Ligjore dhe ju hiqni dorë nga çdo e drejtë për të marrë njoftim specifik për çdo ndryshim të tillë. Është përgjegjësia juaj të rishikoni periodikisht këto Kushte ligjore për të qëndruar të informuar për përditësimet. Ju do t’i nënshtroheni, dhe do të konsiderohet se jeni vënë në dijeni dhe se keni pranuar, ndryshimet në çdo Kusht Ligjor të rishikuar nga përdorimi juaj i Shërbimeve pas datës së postimit të këtyre Kushteve ligjore të rishikuara.

Të gjithë përdoruesit që janë të mitur në juridiksionin ku ata banojnë (përgjithësisht nën moshën 18 vjeç) duhet të kenë lejen dhe të mbikëqyren drejtpërdrejt nga prindi ose kujdestari i tyre për të përdorur Shërbimet. Nëse jeni i mitur, duhet t’i kërkoni prindit ose kujdestarit tuaj të lexojë dhe të pranojë këto Kushte ligjore përpara se të përdorni Shërbimet.

Ne ju rekomandojmë që të printoni një kopje të këtyre Kushteve Ligjore për të dhënat tuaja.

TABELA E PËRMBAJTJES

1. SHËRBIMET TONA
2. TË DREJTAT E PRONËSISË INTELEKTUALE
3. PËRFAQËSIMET E PËRDORUESVE
4. REGJISTRIMI I PËRDORUESVE
5. PRODUKTET
6. BLERJET DHE PAGESAT
7. POLITIKA E KTHIMIT
8. VEPRIMTARI TË NDALUARA
9. KONTRIBUTET E GENERUARA TË PËRDORUESVE
10. LICENCË KONTRIBUTI
11. UDHËZIME PËR SHQYRTIMET
12. REKLAMAT
13. MENAXHIMI I SHËRBIMEVE
14. AFATI DHE PËRFUNDIMI
15. MODIFIKIME DHE NDËRPRERJE
16. LIGJI DREJTUES
17. ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE
18. KORIGJIMET
19. KUFIZUARA
20. KUFIZIMET E PËRGJEGJËSISË
21. DËSHMËRIM
22. TË DHËNAT E PËRDORIMIT
23. KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE, TRANSAKSIONET DHE NËNSHKRIMET
24. TË NDRYSHME
25. NA KONTAKTONI

1. SHËRBIMET TONA

Informacioni i dhënë gjatë përdorimit të Shërbimeve nuk është i destinuar për shpërndarje ose përdorim nga ndonjë person ose ent në ndonjë juridiksion ose vend ku shpërndarja ose përdorimi i tillë do të ishte në kundërshtim me ligjin ose rregulloren ose që do të na nënshtronte ndonjë kërkesë regjistrimi brenda këtij juridiksioni ose vendi. Prandaj, ata persona që zgjedhin të aksesojnë Shërbimet nga vende të tjera e bëjnë këtë me iniciativën e tyre dhe janë vetëm përgjegjës për pajtueshmërinë me ligjet lokale, nëse dhe në masën që ligjet vendore janë të zbatueshme.

2. TË DREJTAT E PRONËSISË INTELEKTUALE

Prona jonë intelektuale

Ne jemi pronari ose i licencuari i të gjitha të drejtave të pronësisë intelektuale në Shërbimet tona, duke përfshirë të gjithë kodin burimor, bazat e të dhënave, funksionalitetin, softuerin, dizajnet e faqeve të internetit, audion, videon, tekstin, fotografitë dhe grafikët në Shërbime (së bashku, “Përmbajtja” ), si dhe markat tregtare, markat e shërbimit dhe logot e përfshira në to (“Markat”).

Përmbajtja dhe Markat tona mbrohen nga ligjet e të drejtave të autorit dhe markave tregtare (dhe të drejtave të tjera të pronësisë intelektuale dhe ligjeve të konkurrencës së pandershme) dhe traktateve në Shtetet e Bashkuara dhe në mbarë botën.

Përmbajtja dhe shenjat ofrohen në ose nëpërmjet Shërbimeve “SIÇ ËSHTË” vetëm për përdorimin tuaj personal, jokomercial.

Përdorimi juaj i Shërbimeve tona

Në varësi të pajtueshmërisë tuaj me këto Kushte ligjore, duke përfshirë seksionin “AKTIVITETET E NDALUARA” më poshtë, ne ju japim një licencë joekskluzive, të patransferueshme, të revokueshme për:
aksesoni Shërbimet; dhe
shkarkoni ose printoni një kopje të çdo pjese të Përmbajtjes në të cilën keni fituar siç duhet akses.
vetëm për përdorimin tuaj personal, jo komercial.

Përveç siç përcaktohet në këtë seksion ose diku tjetër në Kushtet tona Ligjore, asnjë pjesë e Shërbimeve dhe asnjë Përmbajtje apo Shenja nuk mund të kopjohet, riprodhohet, grumbullohet, ripublikohet, ngarkohet, postohet, shfaqet publikisht, kodohet, përkthehet, transmetohet, shpërndahet, shitet , i licencuar ose i shfrytëzuar ndryshe për çfarëdo qëllimi tregtar, pa lejen tonë të shprehur paraprake me shkrim.

Nëse dëshironi të përdorni Shërbimet, Përmbajtjen ose Markat ndryshe nga ato të përcaktuara në këtë seksion ose diku tjetër në Kushtet tona Ligjore, ju lutemi adresoni kërkesën tuaj në: info@nota-brillant.com. Nëse ju japim ndonjëherë lejen për të postuar, riprodhuar ose shfaqur publikisht ndonjë pjesë të Shërbimeve ose përmbajtjes sonë, ju duhet të na identifikoni si pronarë ose licencues të Shërbimeve, Përmbajtjes ose Markave dhe të siguroheni që çdo njoftim për të drejtën e autorit ose pronësi të shfaqet ose është e dukshme gjatë postimit, riprodhimit ose shfaqjes së Përmbajtjes sonë.

Ne rezervojmë të gjitha të drejtat që nuk ju janë dhënë shprehimisht në dhe për Shërbimet, Përmbajtjen dhe Markat.

Çdo shkelje e këtyre të Drejtave të Pronësisë Intelektuale do të përbëjë një shkelje materiale të Kushteve tona Ligjore dhe e drejta juaj për të përdorur Shërbimet tona do të përfundojë menjëherë.

Parashtrimet tuaja

Ju lutemi rishikoni me kujdes këtë seksion dhe seksionin “AKTIVITETET E NDALUARA” përpara se të përdorni Shërbimet tona për të kuptuar (a) të drejtat që na jepni dhe (b) detyrimet që keni kur postoni ose ngarkoni ndonjë përmbajtje përmes Shërbimeve.

Parashtresat: Duke na dërguar drejtpërdrejt çdo pyetje, koment, sugjerim, ide, reagime ose informacione të tjera në lidhje me Shërbimet (“Parashtresat”), ju pranoni të na caktoni të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale në një Parashtresë të tillë. Ju pranoni që ne do të zotërojmë këtë Parashtrim dhe do të kemi të drejtën e përdorimit dhe shpërndarjes së tij të pakufizuar për çdo qëllim të ligjshëm, komercial ose ndryshe, pa njohje ose kompensim për ju.

Ju jeni përgjegjës për atë që postoni ose ngarkoni: Duke na dërguar Parashtresat përmes çdo pjese të Shërbimeve ju:
konfirmoni se keni lexuar dhe jeni dakord me “AKTIVITETET tona TË NDALUARA” dhe nuk do të postoni, dërgoni, publikoni, ngarkoni ose transmetoni përmes Shërbimeve asnjë Parashtresë që është e paligjshme, ngacmuese, urrejtje, e dëmshme, shpifëse, e turpshme, ngacmuese, abuzive, diskriminuese , kërcënuese ndaj çdo personi ose grupi, seksualisht eksplicite, false, e pasaktë, mashtruese ose mashtruese;
në masën e lejuar nga ligji në fuqi, të heqë dorë nga të gjitha të drejtat morale për çdo parashtrim të tillë;
garantoni që çdo paraqitje e tillë është origjinale për ju ose se ju keni të drejtat dhe licencat e nevojshme për të dorëzuar parashtresa të tilla dhe se keni autoritet të plotë për të na dhënë të drejtat e lartpërmendura në lidhje me Parashtrimet tuaja; dhe
garantoni dhe përfaqësoni që Parashtresat tuaja nuk përbëjnë informacion konfidencial.
Ju jeni vetëm përgjegjës për parashtresat tuaja dhe shprehimisht pranoni të na rimbursoni për çdo dhe të gjitha humbjet që mund të pësojmë për shkak të shkeljes nga ana juaj të (a) këtij seksioni, (b) të drejtave të pronësisë intelektuale të çdo pale të tretë, ose (c) ligjit në fuqi.

3. PËRFAQËSIMET E PËRDORUESËVE

Duke përdorur Shërbimet, ju përfaqësoni dhe garantoni që: (1) të gjitha informacionet e regjistrimit që dorëzoni do të jenë të vërteta, të sakta, aktuale dhe të plota; (2) ju do të ruani saktësinë e këtij informacioni dhe do të përditësoni menjëherë informacionin e regjistrimit sipas nevojës; (3) ju keni aftësinë juridike dhe pranoni të pajtoheni me këto Kushte Ligjore; (4) nuk jeni i mitur në juridiksionin ku banoni, ose nëse jeni i mitur, keni marrë lejen e prindërve për të përdorur Shërbimet; (5) ju nuk do t’i qaseni Shërbimeve nëpërmjet mjeteve të automatizuara ose jo njerëzore, qoftë përmes një boti, skripti ose ndryshe; (6) ju nuk do t’i përdorni Shërbimet për ndonjë qëllim të paligjshëm ose të paautorizuar; dhe (7) përdorimi juaj i Shërbimeve nuk do të shkelë asnjë ligj ose rregullore të zbatueshme.

Nëse jepni ndonjë informacion që është i pavërtetë, i pasaktë, jo aktual ose i paplotë, ne kemi të drejtë të pezullojmë ose mbyllim llogarinë tuaj dhe të refuzojmë çdo përdorim aktual ose të ardhshëm të Shërbimeve (ose ndonjë pjesë të tyre).

4. REGJISTRIMI I PËRDORUESËVE

Mund t’ju kërkohet të regjistroheni për të përdorur Shërbimet. Ju pranoni ta mbani fjalëkalimin tuaj konfidencial dhe do të jeni përgjegjës për të gjithë përdorimin e llogarisë dhe fjalëkalimit tuaj. Ne rezervojmë të drejtën për të hequr, kërkuar ose ndryshuar një emër përdoruesi që ju zgjidhni nëse përcaktojmë, sipas gjykimit tonë, se ky emër përdoruesi është i papërshtatshëm, i turpshëm ose ndryshe i kundërshtueshëm.

5. PRODUKTET

Ne bëjmë çdo përpjekje për të shfaqur sa më saktë ngjyrat, veçoritë, specifikimet dhe detajet e produkteve të disponueshme në Shërbime. Megjithatë, ne nuk garantojmë që ngjyrat, veçoritë, specifikimet dhe detajet e produkteve do të jenë të sakta, të plota, të besueshme, aktuale ose pa gabime të tjera dhe ekrani juaj elektronik mund të mos pasqyrojë me saktësi ngjyrat dhe detajet aktuale të produkteve. Të gjitha produktet i nënshtrohen disponueshmërisë dhe ne nuk mund të garantojmë që artikujt do të jenë në magazinë. Ne rezervojmë të drejtën për të ndërprerë çdo produkt në çdo kohë për çfarëdo arsye. Çmimet për të gjitha produktet mund të ndryshojnë.

6. BLERJET DHE PAGESA

Ne pranojmë format e mëposhtme të pagesës:

– Viza
– Mastercard
– PayPal

Ju pranoni të jepni informacion aktual, të plotë dhe të saktë të blerjeve dhe llogarisë për të gjitha blerjet e bëra nëpërmjet Shërbimeve. Ju pranoni më tej të përditësoni menjëherë informacionin e llogarisë dhe pagesës, duke përfshirë adresën e emailit, mënyrën e pagesës dhe datën e skadimit të kartës së pagesës, në mënyrë që ne të mund të përfundojmë transaksionet tuaja dhe t’ju kontaktojmë sipas nevojës. Taksa e shitjes do t’i shtohet çmimit të blerjeve siç gjykohet e kërkuar nga ne. Ne mund të ndryshojmë çmimet në çdo kohë. Të gjitha pagesat do të jenë në euro.

Ju pranoni të paguani të gjitha tarifat me çmimet që atëherë janë në fuqi për blerjet tuaja dhe çdo tarifë të zbatueshme të transportit, dhe na autorizoni të tarifojmë ofruesin tuaj të zgjedhur të pagesave për çdo shumë të tillë pas vendosjes së porosisë tuaj. Ne rezervojmë të drejtën për të korrigjuar çdo gabim ose gabim në çmim, edhe nëse kemi kërkuar ose kemi marrë tashmë pagesën.

Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë çdo porosi të vendosur përmes Shërbimeve. Ne, sipas gjykimit tonë, mund të kufizojmë ose anulojmë sasitë e blera për person, për familje ose për porosi. Këto kufizime mund të përfshijnë porositë e bëra nga ose nën të njëjtën llogari klienti, të njëjtën mënyrë pagese dhe/ose porosi që përdorin të njëjtën adresë faturimi ose transporti. Ne rezervojmë të drejtën për të kufizuar ose ndaluar porositë që, sipas gjykimit tonë të vetëm, duket se janë bërë nga tregtarët, rishitësit ose shpërndarësit.

7. POLITIKA E KTHIMIT

Ju lutemi rishikoni politikën tonë të kthimit të postuar në Shërbime përpara se të bëni ndonjë blerje.

8. VEPRIMTARI TË NDALUARA

Ju nuk mund t’i përdorni ose përdorni Shërbimet për ndonjë qëllim tjetër përveç atij për të cilin ne i ofrojmë Shërbimet. Shërbimet nuk mund të përdoren në lidhje me ndonjë përpjekje komerciale, përveç atyre që janë miratuar ose miratuar në mënyrë specifike nga ne.

Si përdorues i Shërbimeve, ju pranoni të mos:
Tërhiqni sistematikisht të dhëna ose përmbajtje të tjera nga Shërbimet për të krijuar ose përpiluar, drejtpërdrejt ose tërthorazi, një koleksion, përmbledhje, bazë të dhënash ose drejtori pa lejen me shkrim nga ne.
Mashtroni, mashtroni ose mashtroni ne dhe përdoruesit e tjerë, veçanërisht në çdo përpjekje për të mësuar informacione të ndjeshme të llogarisë, siç janë fjalëkalimet e përdoruesit.
Anashkaloni, çaktivizoni ose ndërhyni ndryshe në veçoritë e Shërbimeve që lidhen me sigurinë, duke përfshirë veçoritë që parandalojnë ose kufizojnë përdorimin ose kopjimin e çdo Përmbajtjeje ose zbatojnë kufizime në përdorimin e Shërbimeve dhe/ose përmbajtjes që përmbahet aty.
Përçmoni, njollosni ose dëmtoni ndryshe, sipas mendimit tonë, ne dhe/ose Shërbimet.
Përdorni çdo informacion të marrë nga Shërbimet për të ngacmuar, abuzuar ose dëmtuar një person tjetër.
Përdorni në mënyrë të pahijshme shërbimet tona të mbështetjes ose paraqisni raporte të rreme për abuzim ose sjellje të pahijshme.
Përdorni Shërbimet në një mënyrë që nuk përputhet me çdo ligj ose rregullore në fuqi.
Angazhohuni në inkuadrim të paautorizuar ose lidhje me Shërbimet.
Ngarkoni ose transmetoni (ose përpiquni të ngarkoni ose transmetoni) viruse, kuaj trojanë ose materiale të tjera, duke përfshirë përdorimin e tepruar të shkronjave të mëdha dhe spamming (postimi i vazhdueshëm i tekstit të përsëritur), që ndërhyn në përdorimin e pandërprerë dhe kënaqësinë e Shërbimeve ose modifikon, dëmton, prish, ndryshon ose ndërhyn me përdorimin, veçoritë, funksionet, funksionimin ose mirëmbajtjen e Shërbimeve.
Angazhohuni në çdo përdorim të automatizuar të sistemit, si p.sh. përdorimi i skripteve për të dërguar komente ose mesazhe, ose përdorimi i çdo minimi të të dhënave, robotëve ose mjeteve të ngjashme për mbledhjen dhe nxjerrjen e të dhënave.
Fshini njoftimin për të drejtën e autorit ose të drejtat e tjera të pronarit nga çdo Përmbajtje.
Përpiquni të imitoni një përdorues ose person tjetër ose të përdorni emrin e përdoruesit të një përdoruesi tjetër.
Ngarkoni ose transmetoni (ose përpiquni të ngarkoni ose transmetoni) çdo material që vepron si një mekanizëm pasiv ose aktiv për mbledhjen ose transmetimin e informacionit, duke përfshirë pa kufizim, formate të qarta të shkëmbimit të grafikëve (“gif”), pikselë 1×1, gabime në ueb, kuki. , ose pajisje të tjera të ngjashme (ndonjëherë të referuara si “spyware” ose “mekanizma grumbullimi pasiv” ose “pcms”).
Ndërhyni, prishni ose krijoni një barrë të panevojshme në Shërbimet ose rrjetet ose shërbimet e lidhura me Shërbimet.
Ngacmoni, bezdisni, frikësoni ose kërcënoni cilindo nga punonjësit ose agjentët tanë të angazhuar në ofrimin e ndonjë pjese të Shërbimeve për ju.
Përpiquni të anashkaloni çdo masë të Shërbimeve të krijuara për të parandaluar ose kufizuar aksesin në Shërbime, ose ndonjë pjesë të Shërbimeve.
Kopjoni ose përshtatni softuerin e Shërbimeve, duke përfshirë, por pa u kufizuar në Flash, PHP, HTML, JavaScript ose kode të tjera.
Me përjashtim të rasteve të lejuara nga ligji në fuqi, deshifroni, dekompiloni, çmontoni ose rindërtoni cilindo prej softuerëve që përfshin ose në çfarëdo mënyre përbën një pjesë të Shërbimeve.
Me përjashtim të rasteve kur mund të jetë rezultat i përdorimit standard të motorit të kërkimit ose shfletuesit të internetit, përdorni, lëshoni, zhvilloni ose shpërndani çdo sistem të automatizuar, duke përfshirë pa kufizim, çdo merimangë, robot, mjet mashtrimi, gërvishtës ose lexues jashtë linje që akseson Shërbimet, ose përdorni ose lëshoni ndonjë skript të paautorizuar ose softuer tjetër.
Përdorni një agjent blerjeje ose agjent blerjeje për të bërë blerje në Shërbime.
Bëni çdo përdorim të paautorizuar të Shërbimeve, duke përfshirë mbledhjen e emrave të përdoruesve dhe/ose adresave të emailit të përdoruesve me mjete elektronike ose të tjera me qëllim të dërgimit të emailit të pakërkuar, ose krijimit të llogarive të përdoruesve me mjete të automatizuara ose me pretendime të rreme.
Përdorni Shërbimet si pjesë e çdo përpjekjeje për të konkurruar me ne ose për të përdorur ndryshe Shërbimet dhe/ose Përmbajtjen për çdo përpjekje ose ndërmarrje tregtare që gjeneron të ardhura.

9. KONTRIBUTET E GENERUARA TË PËRDORUESËVE

Shërbimet nuk u ofrojnë përdoruesve të paraqesin ose postojnë përmbajtje. Ne mund t’ju ofrojmë mundësinë për të krijuar, dorëzuar, postuar, shfaqur, transmetuar, kryer, publikuar, shpërndarë ose transmetuar përmbajtje dhe materiale tek ne ose në Shërbimet, duke përfshirë por pa u kufizuar në tekst, shkrime, video, audio, fotografi. , grafika, komente, sugjerime ose informacione personale ose materiale të tjera (së bashku, “Kontributet”). Kontributet mund të shihen nga përdoruesit e tjerë të Shërbimeve dhe nëpërmjet faqeve të internetit të palëve të treta. Kur krijoni ose vini në dispozicion ndonjë Kontribut, në këtë mënyrë përfaqësoni dhe garantoni që:
Krijimi, shpërndarja, transmetimi, shfaqja publike ose performanca, dhe qasja, shkarkimi ose kopjimi i Kontributeve tuaja nuk cenojnë dhe nuk do të cenojnë të drejtat e pronësisë, duke përfshirë por pa u kufizuar në të drejtën e autorit, patentën, markën tregtare, sekretin tregtar ose të drejtat morale të çdo pale të tretë.
Ju jeni krijuesi dhe pronari i ose keni licencat, të drejtat, pëlqimet, lëshimet dhe lejet e nevojshme për të përdorur dhe për të autorizuar ne, Shërbimet dhe përdoruesit e tjerë të Shërbimeve për të përdorur Kontributet tuaja në çfarëdo mënyre të parashikuar nga Shërbimet dhe këto Kushtet ligjore.
Ju keni pëlqimin me shkrim, lirimin dhe/ose lejen e çdo personi individual të identifikueshëm në Kontributet tuaja për të përdorur emrin ose ngjashmërinë e secilit individ të tillë të identifikueshëm për të mundësuar përfshirjen dhe përdorimin e kontributeve tuaja në çfarëdo mënyre të parashikuar nga Shërbimet dhe këto Kushte Ligjore.
Kontributet tuaja nuk janë të rreme, të pasakta ose mashtruese.
Kontributet tuaja nuk janë reklama të pakërkuara ose të paautorizuara, materiale promovuese, skema piramidale, letra zinxhir, postime të padëshiruara, postime masive ose forma të tjera të kërkesës.
Kontributet tuaja nuk janë të turpshme, të shthurura, të ndyra, të ndyra, të dhunshme, ngacmuese, shpifëse, shpifëse ose ndryshe të kundërshtueshme (siç përcaktohet nga ne).
Kontributet tuaja nuk tallen, tallen, nënçmojnë, frikësojnë ose abuzojnë askënd.
Kontributet tuaja nuk përdoren për të ngacmuar ose kërcënuar (në kuptimin ligjor të atyre termave) ndonjë person tjetër dhe për të nxitur dhunën kundër një personi ose klase të caktuar njerëzish.
Kontributet tuaja nuk shkelin asnjë ligj, rregullore ose rregull në fuqi.
Kontributet tuaja nuk cenojnë të drejtat e privatësisë ose të publicitetit të asnjë pale të tretë.
Kontributet tuaja nuk shkelin asnjë ligj të zbatueshëm në lidhje me pornografinë e fëmijëve, ose që synojnë të mbrojnë shëndetin ose mirëqenien e të miturve.
Kontributet tuaja nuk përfshijnë asnjë koment fyes që lidhet me racën, origjinën kombëtare, gjininë, preferencat seksuale ose të metat fizike.
Kontributet tuaja përndryshe nuk shkelin, ose lidhen me materialin që shkel, asnjë dispozitë të këtyre Kushteve Ligjore ose ndonjë ligj ose rregullore të zbatueshme.
Çdo përdorim i Shërbimeve në kundërshtim me sa më sipër shkel këto Kushte ligjore dhe mund të rezultojë, ndër të tjera, në përfundimin ose pezullimin e të drejtave tuaja për të përdorur Shërbimet.

10. LICENCË KONTRIBUTI

Ju dhe Shërbimet bini dakord që ne mund të qasemi, ruajmë, përpunojmë dhe përdorim çdo informacion dhe të dhëna personale që ofroni dhe zgjedhjet tuaja (përfshirë cilësimet).

Duke paraqitur sugjerime ose komente të tjera në lidhje me Shërbimet, ju pranoni që ne mund t’i përdorim dhe ndajmë komentet e tilla për çdo qëllim pa kompensim për ju.

Ne nuk pretendojmë asnjë pronësi mbi kontributet tuaja. Ju ruani pronësinë e plotë të të gjitha kontributeve tuaja dhe çdo të drejte të pronësisë intelektuale ose të drejta të tjera pronësore që lidhen me kontributet tuaja. Ne nuk jemi përgjegjës për asnjë deklaratë ose përfaqësim në Kontributet tuaja të ofruara nga ju në çdo zonë të Shërbimeve. Ju jeni vetëm përgjegjës për kontributet tuaja në Shërbime dhe shprehimisht pranoni të na çlironi nga çdo përgjegjësi dhe të përmbaheni nga çdo veprim ligjor kundër nesh në lidhje me kontributet tuaja.

11. UDHËZIME PËR SHQYRTIMET

Ne mund t’ju ofrojmë zona në Shërbimet për të lënë komente ose vlerësime. Kur postoni një rishikim, duhet të respektoni kriteret e mëposhtme: (1) duhet të keni përvojë të drejtpërdrejtë me personin/entitetin që shqyrtohet; (2) komentet tuaja nuk duhet të përmbajnë fyerje fyese ose gjuhë fyese, raciste, fyese ose urrejtjeje; (3) rishikimet tuaja nuk duhet të përmbajnë referenca diskriminuese bazuar në fenë, racën, gjininë, origjinën kombëtare, moshën, statusin martesor, orientimin seksual ose paaftësinë; (4) rishikimet tuaja nuk duhet të përmbajnë referenca për veprimtari të paligjshme; (5) nuk duhet të jeni të lidhur me konkurrentët nëse postoni komente negative; (6) nuk duhet të bëni ndonjë përfundim në lidhje me ligjshmërinë e sjelljes; (7) nuk mund të postoni ndonjë deklaratë të rreme ose mashtruese; dhe (8) nuk mund të organizoni një fushatë që inkurajon të tjerët të postojnë komente, qofshin ato pozitive apo negative.

Ne mund të pranojmë, refuzojmë ose heqim komentet sipas gjykimit tonë. Ne nuk kemi absolutisht asnjë detyrim për të kontrolluar komentet ose për të fshirë komentet, edhe nëse dikush i konsideron komentet të pakëndshme ose të pasakta. Shqyrtimet nuk miratohen nga ne dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht opinionet tona ose pikëpamjet e ndonjë prej filialeve ose partnerëve tanë. Ne nuk marrim përgjegjësi për ndonjë rishikim ose për ndonjë pretendim, detyrim ose humbje që rezulton nga ndonjë rishikim. Duke postuar një rishikim, ju na jepni një të drejtë dhe licencë të përhershme, joekskluzive, mbarëbotërore, pa honorare, plotësisht të paguara, të caktuara dhe të nënlicensueshme për të riprodhuar, modifikuar, përkthyer, transmetuar me çdo mjet, shfaqur, kryer dhe / ose shpërndani të gjithë përmbajtjen në lidhje me rishikimin.

12. REKLAMAT

Ne i lejojmë reklamuesit të shfaqin reklamat e tyre dhe informacione të tjera në fusha të caktuara të Shërbimeve, të tilla si reklamat në shiritin anësor ose reklamat me baner. Ne thjesht ofrojmë hapësirën për të vendosur reklama të tilla dhe nuk kemi asnjë marrëdhënie tjetër me reklamuesit.

13. MENAXHIMI I SHËRBIMEVE

Ne rezervojmë të drejtën, por jo detyrimin, për: (1) monitorimin e Shërbimeve për shkelje të këtyre Kushteve Ligjore; (2) të ndërmarrë veprimet e duhura ligjore kundër kujtdo që, sipas gjykimit tonë, shkel ligjin ose këto Kushte Ligjore, duke përfshirë pa kufizim raportimin e një përdoruesi të tillë tek autoritetet e zbatimit të ligjit; (3) sipas gjykimit tonë dhe pa kufizime, refuzoni, kufizoni aksesin, kufizoni disponueshmërinë ose çaktivizoni (në masën e mundshme teknologjikisht) cilindo prej Kontributeve tuaja ose ndonjë pjese të tij; (4) në diskrecionin tonë të vetëm dhe pa kufizime, njoftime ose detyrime, për të hequr nga Shërbimet ose për të çaktivizuar të gjithë skedarët dhe përmbajtjet që kanë përmasa të tepërta ose janë në ndonjë mënyrë të rëndë për sistemet tona; dhe (5) përndryshe menaxhoni Shërbimet në një mënyrë të krijuar për të mbrojtur të drejtat dhe pronën tonë dhe për të lehtësuar funksionimin e duhur të Shërbimeve.

14. AFATI DHE PËRFUNDIMI

Këto Kushte Ligjore do të mbeten në fuqi dhe efekt të plotë gjatë kohës që përdorni Shërbimet. PA KUFIZUAR ASNJË DISPOZIM TJETËR TË KËTYRE KUSHTEVE LIGJORE, NE REZERVOJMË TË DREJTËN PËR TË REZERVUAR TË DREJTËN QË, NË VETËM DISEKREZIMIN TONË DHE PA NJOFTIM APO PËRGJEGJËSI, TA MOHOJMË QASJEN NË DHE PËRDORIMIN E SHËRBIMEVE (DUKE PËRFSHIRË TË SHËRBIMEVE TË PJESA TË PJESA TË PJESËSISË IP). DIR OSE PËR ASNJË ARSYE, PËRFSHIRË PA KUFIZIM PËR SHKELJE TË ASNJË PËRFAQËSIMI, GARANCIË APO BASHKËSISË TË PËRMBAJTUR NË KËTO KUSHTE LIGJORE OSE TË NJË LIGJ APO RREGULLORE TË ZBATUESHME. MUND TË PËRFUNDIM PËRDORIMIN OSE PJESËMARRJEN TUAJ NË SHËRBIME OSE TË FSHIJMË LLOGARINË TUAJ DHE CDO PËRMBAJTJE OSE INFORMACION QË JU POSTOVE NË ÇDO KOHË, PA PARALAJMËRIM, sipas diskrecionit tonë.

Nëse mbyllim ose pezullojmë llogarinë tuaj për ndonjë arsye, ju ndalohet të regjistroheni dhe të krijoni një llogari të re nën emrin tuaj, një emër të rremë ose të huazuar ose emrin e ndonjë pale të tretë, edhe nëse mund të jeni duke vepruar në emër të të tretës partisë. Përveç mbylljes ose pezullimit të llogarisë suaj, ne rezervojmë të drejtën për të ndërmarrë veprimet e duhura ligjore, duke përfshirë pa kufizim ndjekjen e korrigjimit civil, penal dhe urgjencës.

15. MODIFIKIME DHE NDËRPRERJE

Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar, modifikuar ose hequr përmbajtjen e Shërbimeve në çdo kohë ose për çfarëdo arsye sipas gjykimit tonë pa paralajmërim. Megjithatë, ne nuk kemi asnjë detyrim të përditësojmë asnjë informacion mbi Shërbimet tona. Ne gjithashtu rezervojmë të drejtën për të modifikuar ose ndërprerë të gjitha ose një pjesë të Shërbimeve pa njoftim në çdo kohë. Ne nuk do të jemi përgjegjës ndaj jush ose ndonjë pale të tretë për çdo modifikim, ndryshim çmimi, pezullim ose ndërprerje të Shërbimeve.

Ne nuk mund të garantojmë se Shërbimet do të jenë të disponueshme në çdo kohë. Mund të hasim probleme harduerike, softuerike ose të tjera ose duhet të kryejmë mirëmbajtje në lidhje me Shërbimet, duke rezultuar në ndërprerje, vonesa ose gabime. Ne rezervojmë të drejtën të ndryshojmë, rishikojmë, përditësojmë, pezullojmë, ndërpresim ose modifikojmë ndryshe Shërbimet në çdo kohë ose për çfarëdo arsye pa njoftim për ju. Ju pranoni që ne nuk kemi asnjë përgjegjësi për ndonjë humbje, dëmtim ose shqetësim të shkaktuar nga pamundësia juaj për të hyrë ose përdorur Shërbimet gjatë çdo ndërprerjeje ose ndërprerjeje të Shërbimeve. Asgjë në këto Kushte Ligjore nuk do të interpretohet se na detyron të mbajmë dhe mbështesim Shërbimet ose të ofrojmë ndonjë korrigjim, përditësim ose lëshim në lidhje me to.

16. LIGJI QEFTUES

Këto Kushte Ligjore do të rregullohen dhe përcaktohen duke ndjekur ligjet e Kosovës. Nota Brillant dhe ju jeni dakord në mënyrë të pakthyeshme që gjykatat e Kosovës do të kenë juridiksion ekskluziv për të zgjidhur çdo mosmarrëveshje që mund të lindë në lidhje me këto Kushte Ligjore.

17. ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Negociatat joformale

Për të përshpejtuar zgjidhjen dhe kontrollin e kostos së çdo mosmarrëveshjeje, polemike ose pretendimi që lidhet me këto Kushte ligjore (secila një “Mosmarrëveshje” dhe kolektivisht, “Mosmarrëveshjet”) të sjella nga ju ose ne (individualisht, një “Palë” dhe kolektivisht, “Palët”), Palët bien dakord që së pari të përpiqen të negociojnë çdo Mosmarrëveshje (përveç atyre mosmarrëveshjeve të parashikuara shprehimisht më poshtë) në mënyrë joformale për të paktën tridhjetë (30) ditë përpara fillimit të arbitrazhit. Negociatat e tilla jozyrtare fillojnë me njoftimin me shkrim nga njëra Palë për Palën tjetër.

Arbitrazh detyrues

Çdo mosmarrëveshje që lind nga ose në lidhje me këto Kushte Ligjore, duke përfshirë çdo çështje në lidhje me ekzistencën, vlefshmërinë ose përfundimin e saj, do t’i referohet dhe do të zgjidhet përfundimisht nga Gjykata Ndërkombëtare e Arbitrazhit Tregtar nën Dhomën Evropiane të Arbitrazhit (Belgjikë, Bruksel, Avenue Louise , 146) sipas Rregullave të kësaj KNKK-je, e cila, si rezultat i referimit në të, konsiderohet si pjesë e kësaj klauzole. Numri i arbitrave do të jetë tre (3). Selia, apo vendi ligjor apo arbitrazhi do të jetë Prishtina, Kosovë. Gjuha e procedurës do të jetë shqipja. Ligji në fuqi i këtyre Kushteve Ligjore do të jetë e drejta materiale e Kosovës.

Kufizimet

Palët bien dakord që çdo arbitrazh do të kufizohet në mosmarrëveshjen ndërmjet palëve individualisht. Në masën e plotë të lejuar nga ligji, (a) asnjë arbitrazh nuk do të bashkohet me asnjë procedurë tjetër; (b) nuk ka asnjë të drejtë apo autoritet për ndonjë mosmarrëveshje që të arbitrohet mbi bazën e veprimit në grup ose të përdorë procedurat e veprimit në grup; dhe (c) nuk ka asnjë të drejtë apo autoritet që ndonjë mosmarrëveshje të ngrihet në një cilësi të supozuar përfaqësuese në emër të publikut të gjerë ose të ndonjë personi tjetër.

Përjashtimet nga negociatat joformale dhe arbitrazhi

Palët bien dakord që mosmarrëveshjet e mëposhtme nuk i nënshtrohen dispozitave të mësipërme lidhur me negociatat joformale të arbitrazhit detyrues: (a) çdo mosmarrëveshje që kërkon të zbatojë ose mbrojë, ose në lidhje me vlefshmërinë e ndonjë prej të drejtave të pronësisë intelektuale të një Pale; (b) çdo mosmarrëveshje në lidhje me, ose që lind nga, pretendimet për vjedhje, pirateri, pushtim të privatësisë ose përdorim të paautorizuar; dhe (c) çdo pretendim për masa urgjente. Nëse kjo dispozitë rezulton të jetë e paligjshme ose e pazbatueshme, atëherë asnjëra palë nuk do të zgjedhë të arbitrojë ndonjë mosmarrëveshje që bie në atë pjesë të kësaj dispozite që rezulton të jetë e paligjshme ose e pazbatueshme dhe një mosmarrëveshje e tillë do të vendoset nga një gjykatë e juridiksionit kompetent brenda gjykatave të listuara për juridiksionin e mësipërm, dhe Palët bien dakord t’i nënshtrohen juridiksionit personal të asaj gjykate.

18. KORIGJIMET

Mund të ketë informacion mbi Shërbimet që përmbajnë gabime shtypi, pasaktësi ose lëshime, duke përfshirë përshkrimet, çmimet, disponueshmërinë dhe informacione të tjera të ndryshme. Ne rezervojmë të drejtën për të korrigjuar çdo gabim, pasaktësi ose lëshim dhe për të ndryshuar ose përditësuar informacionin mbi Shërbimet në çdo kohë, pa njoftim paraprak.

19. KUFIZUARA

SHËRBIMET OFRIJEN SIÇ ËSHTË DHE SI TË DISPOZOHEN. JU PRANONI QË PËRDORIMI JUAJ I SHËRBIMEVE DO TË BËHET NË RREZIKUN TUAJ VETËM. NË SHTËRINË E PLOTË TË LEJUAR NGA LIGJI, NE REFUZOJMË TË GJITHA GARANCITË, TË SHPREHTA OSE TË LËNUKSHME, NË LIDHJE ME SHËRBIMET DHE PËRDORIMIN TUAJ TË TYRE, PËRFSHIRË, PA KUFIZIM, KUFIZIMIN E KUFIZUAR TË KUFIZUAR PER KUFIZIMIN E KUFIZUAR, QËLLIMI, DHE MOS SHKELJA. NE NUK BËJMË GARANCI OSE PËRFAQËSIM RRETH SAKTËSISË OSE PLOTËSISË SË PËRMBAJTJES SË SHËRBIMEVE OSE PËRMBAJTJES SË NDONJË FAQEVE APO TË LIDHUR ME SHËRBIMET DHE NE DO TË JEMI TË LITËROJMË 1. GABIMET, GABIME, OSE PASAKTËSI TË PËRMBAJTJES DHE MATERIALE, (2) LËNDIM PERSONAL APO DËM TË PASURISË, TË ÇFARË NATYRE, QË REZULTON NGA QASJA JUAJ DHE PËRDORIMI I SHËRBIMEVE, (3) ÇDO QASJE TË PAAUTORIZUARA NË NJË AKSES DHE PËRDORIM TË KUJDESË DHE TË KUJDESIT ACIONI DHE / OSE INFORMACION FINANCIAR TË RUAJTUR ATY, (4) ÇDO NDËRPRERJE OSE NDËRPRERJE TË TRANSMETIMEVE NË OSE NGA SHËRBIMET, (5) NDONJË BUG, VIRUS, KUAJ TROJAN, OSE TË NGJITHSHME QË MUND TË JETË SHËRBIM TË SHËRBIMIT PARTI, DHE/OSE (6) NDONJË GABIME OSE MËSHTIM NË ÇDO PËRMBAJTJE DHE MATERIAL OSE PËR ÇDO HUMBJE OSE DËM TË ÇDO LLOJI TË PASUR SI REZULTAT I PËRDORIMIT TË ÇDO PËRMBAJTJES SË POSTUR, TË TRANSMETUAR APO TË NDRYSHME TË NDRYSHME. NE NUK GARANTOJMË, MIRATOJMË, GARANTOJMË, APO MARREMI PËRGJEGJËSI PËR ASNJË PRODUKT APO SHËRBIM TË REKLAMINAR APO TË OFROHET NJË PALË E TRETË NËPËRMJET SHËRBIMEVE, NDONJË FAQE TË HIPER LIDHUR APO WEB WEB, NË NDONJE BANNER APO REKLAMA TJETËR, DHE NE NUK DO BËHUNI PALË PËR OSE NË NDONJË MËNJË JENI PËRGJEGJËS PËR MONITORIMIN E ÇDO TRANSAKSIONI MIDIS JU DHE ÇDO FURNIZUES TË PALËS SË TRETË TË PRODUKTEVE APO SHËRBIMEVE. SI ME BLERJEN E NJË PRODUKTI APO SHËRBIM NË NJË MJETET APO NË ÇDO MJEDIS, JU DUHET TË PËRDORNI GJYKIMIN TUAJ MË TË MIRË DHE KUJDES KU DUHET.

20. KUFIZIMET E PËRGJEGJËSISË

NË ASNJË RAST NE APO DREJTORËT, PUNONJËSIT APO AGJENTËT TANË DO TË JEMI PËRGJEGJËS KUND JU APO NJË PALË E TRETË PËR ASNJË KUJDES TË DIREKT, TË INDIREKT, PASOJË, SHEMBULLOR, KUJDES, SPECIALE, TË TRETË, TË KOSOVËS VENDOSJA, HUMBJA E TË DHËNAVE, OSE DËME TË TJERA NGA PËRDORIMI JUAJ I SHËRBIMEVE, EDHE NËSE NE KEMI KËSHILLUAR PËR MUNDËSINË E DËMEVE TË KËTA.

21. DËSHMËRIM

Ju pranoni të mbroni, të zhdëmtoni dhe të na mbani të padëmshëm, duke përfshirë filialet, filialet dhe të gjithë oficerët, agjentët, partnerët dhe punonjësit tanë përkatës, nga dhe kundër çdo humbjeje, dëmi, përgjegjësie, pretendimi ose kërkese, duke përfshirë avokatët e arsyeshëm Tarifat dhe shpenzimet, të bëra nga çdo palë e tretë për shkak ose që lindin nga: (1) përdorimi i Shërbimeve; (2) shkelje e këtyre Kushteve Ligjore; (3) çdo shkelje e përfaqësimeve dhe garancive tuaja të përcaktuara në këto Kushte Ligjore; (4) shkelja juaj e të drejtave të një pale të tretë, duke përfshirë por pa u kufizuar në të drejtat e pronësisë intelektuale; ose (5) çdo veprim i hapur i dëmshëm ndaj çdo përdoruesi tjetër të Shërbimeve me të cilin jeni lidhur nëpërmjet Shërbimeve. Pavarësisht nga sa më sipër, ne rezervojmë të drejtën, me shpenzimet tuaja, të marrim mbrojtjen dhe kontrollin ekskluziv të çdo çështjeje për të cilën ju kërkohet të na dëmshpërbleni dhe ju pranoni të bashkëpunoni, me shpenzimet tuaja, me mbrojtjen tonë të pretendimeve të tilla. Ne do të bëjmë përpjekje të arsyeshme për t’ju njoftuar për çdo pretendim, veprim ose procedim të tillë që i nënshtrohet këtij dëmshpërblimi pasi të kemi dijeni për të.

22. TË DHËNAT E PËRDORIMIT

Ne do të mbajmë të dhëna të caktuara që ju i transmetoni Shërbimeve me qëllim të menaxhimit të performancës së Shërbimeve, si dhe të dhëna në lidhje me përdorimin tuaj të Shërbimeve. Edhe pse ne kryejmë kopje rezervë të rregullt rutinë të të dhënave, ju jeni vetëm përgjegjës për të gjitha të dhënat që transmetoni ose që lidhen me çdo aktivitet që keni ndërmarrë duke përdorur Shërbimet. Ju pranoni që ne nuk do të kemi asnjë përgjegjësi ndaj jush për çdo humbje ose korruptim të këtyre të dhënave, dhe në këtë mënyrë ju heqni dorë nga çdo e drejtë veprimi kundër nesh që rrjedh nga çdo humbje ose korrupsion i tillë i këtyre të dhënave.

23. KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE, TRANSAKSIONET DHE NËNSHKRIMET

Vizita e Shërbimeve, dërgimi i email-eve dhe plotësimi i formularëve online përbëjnë komunikim elektronik. Ju pranoni të merrni komunikime elektronike dhe pranoni që të gjitha marrëveshjet, njoftimet, zbulimet dhe komunikimet e tjera që ju ofrojmë në mënyrë elektronike, nëpërmjet emailit dhe në Shërbimet, plotësojnë çdo kërkesë ligjore që një komunikim i tillë të jetë me shkrim. ME KËTU PRANONI PËR PËRDORIMIN E NËNSHKRIMEVE, KONTRATAVE, URDHËRIVE DHE REGJISTRIMEVE TË TJERA, DHE PËR DORËZIMIN ELEKTRONIK TË NJOFTIMEVE, POLITIKAVE DHE REGJISTRIMEVE TË TRANSAKSIONIVE TË INCITUARA. Në këtë mënyrë ju heqni dorë nga çdo e drejtë ose kërkesë sipas çdo statuti, rregulloreje, rregulli, urdhërese ose ligji tjetër në çdo juridiksion që kërkon një nënshkrim origjinal ose dorëzim ose mbajtje të të dhënave jo elektronike, ose për pagesat ose dhënien e kredive me çfarëdo mjeti tjetër sesa mjetet elektronike.

24. TË NDRYSHME

Këto Kushte Ligjore dhe çdo politikë ose rregull operimi i postuar nga ne në Shërbime ose në lidhje me Shërbimet përbëjnë të gjithë marrëveshjen dhe mirëkuptimin midis jush dhe nesh. Dështimi ynë për të ushtruar ose zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Kushteve Ligjore nuk do të funksionojë si heqje dorë nga kjo e drejtë ose dispozitë. Këto Kushte Ligjore funksionojnë në masën më të plotë të lejuar me ligj. Ne mund t’ua caktojmë një ose të gjitha të drejtat dhe detyrimet tona të tjerëve në çdo kohë. Ne nuk do të jemi përgjegjës ose përgjegjës për ndonjë humbje, dëmtim, vonesë ose dështim për të vepruar të shkaktuar nga ndonjë shkak jashtë kontrollit tonë të arsyeshëm. Nëse ndonjë dispozitë ose pjesë e një dispozite të këtyre Kushteve Ligjore përcaktohet të jetë e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, ajo dispozitë ose pjesë e dispozitës konsiderohet e ndashme nga këto Kushte ligjore dhe nuk ndikon në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e ndonjë dispozite të mbetur. Nuk ka asnjë sipërmarrje të përbashkët, partneritet, punësim ose marrëdhënie agjencie të krijuar midis jush dhe nesh si rezultat i këtyre Kushteve Ligjore ose përdorimit të Shërbimeve. Ju pranoni që këto Kushte Ligjore nuk do të interpretohen kundër nesh për shkak të hartimit të tyre. Në këtë mënyrë ju hiqni dorë nga çdo mbrojtje që mund të keni bazuar në formën elektronike të këtyre Kushteve Ligjore dhe mungesën e nënshkrimit nga palët për të zbatuar këto Kushte Ligjore.

25. NA KONTAKTONI

Për të zgjidhur një ankesë në lidhje me Shërbimet ose për të marrë informacion të mëtejshëm në lidhje me përdorimin e Shërbimeve, ju lutemi na kontaktoni në:

Nota Brillant
Magjistralja Prishtinë-Ferizaj, 3, Lipjan 14000
Prishtinë, Kosovë 60000
Kosova
Telefoni: +383 44 503 399
info@nota-brillant.com

Shopping Cart